Help

Levering & Retouren

Levering

 

Wij zullen de Goederen op de Leveringslocatie afleveren op het tijdstip of binnen de overeengekomen periode of, bij gebreke van enige overeenkomst, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop het Contract is aangegaan.
 

In ieder geval, ongeacht gebeurtenissen buiten onze controle, als we de Goederen niet op tijd leveren, kunt u (naast eventuele andere rechtsmiddelen) het Contract beëindigen als:

A. we hebben geweigerd de Goederen te leveren, of als tijdige levering essentieel is, rekening houdend met alle relevante omstandigheden op het moment dat het Contract werd gesloten, of u tegen ons zei voordat het Contract werd gesloten dat tijdige levering essentieel was; of

B. nadat wij niet op tijd hebben geleverd, u een bij de omstandigheden passende latere termijn heeft opgegeven en wij binnen die termijn niet hebben geleverd.

Als u het Contract beëindigt, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) alle betalingen die onder het Contract zijn gedaan onmiddellijk terugbetalen.

Als u het recht had om het Contract te beëindigen, maar dit niet doet, wordt u niet belet de Bestelling voor Goederen te annuleren of geleverde Goederen te weigeren en als u dit doet, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) onverwijld alle betalingen terugbetalen die in het kader van het Contract zijn gedaan voor dergelijke geannuleerde of afgewezen Goederen. Indien de Goederen zijn afgeleverd, dient u deze aan ons te retourneren of ons deze bij u op te laten halen en zullen wij de kosten hiervan betalen.

Als Goederen een commerciële eenheid vormen (een eenheid is een commerciële eenheid als opsplitsing van de eenheid de waarde van de goederen of het karakter van de eenheid wezenlijk zou schaden), kunt u de Bestelling voor sommige van die Goederen niet annuleren of weigeren zonder ook te annuleren of de Orde voor de rest af te wijzen.

Wij leveren over het algemeen niet op adressen buiten het land. Als we echter een Bestelling accepteren voor levering buiten dat gebied, moet u mogelijk invoerrechten of andere belastingen betalen, aangezien wij deze niet betalen.

U stemt ermee in dat we de Goederen in termijnen kunnen leveren als we een voorraadtekort hebben of om een ​​andere legitieme reden, met inachtneming van de bovenstaande bepalingen en op voorwaarde dat u niet aansprakelijk bent voor extra kosten.

Als u of uw gevolmachtigde, buiten onze schuld, niet in staat is om de Goederen in ontvangst te nemen op de Leveringslocatie, kunnen wij de redelijke kosten voor opslag en herlevering in rekening brengen.

De Goederen worden uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering of het ophalen van de Klant. U moet, indien redelijkerwijs mogelijk, de Goederen onderzoeken voordat u ze accepteert.

 

Goederen retourneren

 

Als u Goederen hebt ontvangen in verband met het Contract dat u hebt geannuleerd, moet u de Goederen onverwijld terugsturen en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van dit Contract meedeelt. De deadline wordt gehaald als u de Goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U stemt ermee in dat u de kosten van het retourneren van de Goederen voor uw rekening zult nemen.

In het kader van deze annuleringsrechten hebben deze woorden de volgende betekenis:

A. overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen een ondernemer en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de ondernemer en de consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met het moment waarop de overeenkomst tot stand komt;

B. verkoopovereenkomst: een overeenkomst waarbij een handelaar de eigendom van goederen aan een consument overdraagt ​​of ermee instemt en de consument de prijs betaalt of ermee instemt, met inbegrip van elke overeenkomst die zowel goederen als diensten tot doel heeft.

In elk ander geval (productwijziging vanwege de garantie van 6 maanden) gaat u ermee akkoord dat u de kosten voor het retourneren van de goederen moet dragen.

 

Delivery & returns

Delivery

 

We will deliver the Goods, to the Delivery Location by the time or within the agreed period or, failing any agreement, without undue delay and, in any event, not more than 30 days after the day on which the Contract is entered into.
 

In any case, regardless of events beyond our control, if we do not deliver the Goods on time, you can (in addition to any other remedies) treat the Contract at an end if:

 a. we have refused to deliver the Goods, or if delivery on time is essential taking into account all the relevant circumstances at the time the Contract was made, or you said to us before the Contract was made that delivery on time was essential; or

 b. after we have failed to deliver on time, you have specified a later period which is appropriate to the circumstances and we have not delivered within that period.

If you treat the Contract at an end, we will (in addition to other remedies) promptly return all payments made under the Contract.

If you were entitled to treat the Contract at an end, but do not do so, you are not prevented from cancelling the Order for any Goods or rejecting Goods that have been delivered and, if you do this, we will (in addition to other remedies) without delay return all payments made under the Contract for any such cancelled or rejected Goods. If the Goods have been delivered, you must return them to us or allow us to collect them from you and we will pay the costs of this.

If any Goods form a commercial unit (a unit is a commercial unit if division of the unit would materially impair the value of the goods or the character of the unit) you cannot cancel or reject the Order for some of those Goods without also cancelling or rejecting the Order for the rest of them.

We do not generally deliver to addresses outsidethe country. If, however, we accept an Order for delivery outside that area, you may need to pay import duties or other taxes, as we will not pay them.

You agree we may deliver the Goods in instalments if we suffer a shortage of stock or other genuine and fair reason, subject to the above provisions and provided you are not liable for extra charges.

If you or your nominee fail, through no fault of ours, to take delivery of the Goods at the Delivery Location, we may charge the reasonable costs of storing and redelivering them.

The Goods will become your responsibility from the completion of delivery or Customer collection. You must, if reasonably practicable, examine the Goods before accepting them.

 

Returning Goods

 

If you have received Goods in connection with the Contract which you have cancelled, you must send back the Goods without delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate to us your cancellation of this Contract. The deadline is met if you send back the Goods before the period of 14 days has expired. You agree that you will have to bear the cost of returning the Goods.

For the purposes of these Cancellation Rights, these words have the following meanings:

 a. distance contract means a contract concluded between a trader and a consumer under an organised distance sales or service-provision scheme without the simultaneous physical presence of the trader and the consumer, with the exclusive use of one or more means of distance communication up to and including the time at which the contract is concluded;

 b. sales contract means a contract under which a trader transfers or agrees to transfer the ownership of goods to a consumer and the consumer pays or agrees to pay the price, including any contract that has both goods and services as its object.

In any other case (product change because of the 6-month warranty) you agree that you will have to bear the cost of returning the Goods.