Help

Levering & Retouren

Levering

 

Wij zullen de Goederen op de Leveringslocatie afleveren op het tijdstip of binnen de overeengekomen periode of, bij gebreke van enige overeenkomst, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop het Contract is aangegaan.
 

In ieder geval, ongeacht gebeurtenissen buiten onze controle, als we de Goederen niet op tijd leveren, kunt u (naast eventuele andere rechtsmiddelen) het Contract beëindigen als:

A. we hebben geweigerd de Goederen te leveren, of als tijdige levering essentieel is, rekening houdend met alle relevante omstandigheden op het moment dat het Contract werd gesloten, of u tegen ons zei voordat het Contract werd gesloten dat tijdige levering essentieel was; of

B. nadat wij niet op tijd hebben geleverd, u een bij de omstandigheden passende latere termijn heeft opgegeven en wij binnen die termijn niet hebben geleverd.

Als u het Contract beëindigt, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) alle betalingen die onder het Contract zijn gedaan onmiddellijk terugbetalen.

Als u het recht had om het Contract te beëindigen, maar dit niet doet, wordt u niet belet de Bestelling voor Goederen te annuleren of geleverde Goederen te weigeren en als u dit doet, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) onverwijld alle betalingen terugbetalen die in het kader van het Contract zijn gedaan voor dergelijke geannuleerde of afgewezen Goederen. Indien de Goederen zijn afgeleverd, dient u deze aan ons te retourneren of ons deze bij u op te laten halen en zullen wij de kosten hiervan betalen.

Als Goederen een commerciële eenheid vormen (een eenheid is een commerciële eenheid als opsplitsing van de eenheid de waarde van de goederen of het karakter van de eenheid wezenlijk zou schaden), kunt u de Bestelling voor sommige van die Goederen niet annuleren of weigeren zonder ook te annuleren of de Orde voor de rest af te wijzen.

Wij leveren over het algemeen niet op adressen buiten het land. Als we echter een Bestelling accepteren voor levering buiten dat gebied, moet u mogelijk invoerrechten of andere belastingen betalen, aangezien wij deze niet betalen.

U stemt ermee in dat we de Goederen in termijnen kunnen leveren als we een voorraadtekort hebben of om een ​​andere legitieme reden, met inachtneming van de bovenstaande bepalingen en op voorwaarde dat u niet aansprakelijk bent voor extra kosten.

Als u of uw gevolmachtigde, buiten onze schuld, niet in staat is om de Goederen in ontvangst te nemen op de Leveringslocatie, kunnen wij de redelijke kosten voor opslag en herlevering in rekening brengen.

De Goederen worden uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering of het ophalen van de Klant. U moet, indien redelijkerwijs mogelijk, de Goederen onderzoeken voordat u ze accepteert.

 

Goederen retourneren

 

Als u Goederen hebt ontvangen in verband met het Contract dat u hebt geannuleerd, moet u de Goederen onverwijld terugsturen en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van dit Contract meedeelt. De deadline wordt gehaald als u de Goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U stemt ermee in dat u de kosten van het retourneren van de Goederen voor uw rekening zult nemen.

In het kader van deze annuleringsrechten hebben deze woorden de volgende betekenis:

A. overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen een ondernemer en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de ondernemer en de consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met het moment waarop de overeenkomst tot stand komt;

B. verkoopovereenkomst: een overeenkomst waarbij een handelaar de eigendom van goederen aan een consument overdraagt ​​of ermee instemt en de consument de prijs betaalt of ermee instemt, met inbegrip van elke overeenkomst die zowel goederen als diensten tot doel heeft.

In elk ander geval (productwijziging vanwege de garantie van 6 maanden) gaat u ermee akkoord dat u de kosten voor het retourneren van de goederen moet dragen.