Help

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe Delivery Tech OÜ alle informatie gebruikt en beschermt die u aan Delivery Tech OÜ geeft wanneer u deze website gebruikt.

Delivery Tech OÜ doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken waarmee u bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

Delivery Tech OÜ kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht vanaf 1 september 2019.

 

Wat we verzamelen

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

•naam en functietitel

•contactgegevens inclusief e-mailadres

•demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses

•andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken en/of aanbiedingen

 

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te kunnen bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:

•Interne administratie.

•We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.

• We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u deze interessant vindt met behulp van het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

• Van tijd tot tijd kunnen we uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoeksdoeleinden. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

 

Beveiliging

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

 

Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestandje dat toestemming vraagt ​​om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij het analyseren van webverkeer of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om op u als individu te reageren. De webtoepassing kan zijn werking afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken traffic log-cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

 

Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden door ons in staat te stellen te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen.

 

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt desgewenst uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren. Hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal profiteren van de website.

 

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra u deze links heeft gebruikt om onze site te verlaten, moet u er echter rekening mee houden dat we geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

 

Uw persoonlijke gegevens beheren

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:

•wanneer u wordt gevraagd om een ​​formulier op de website in te vullen, zoekt u naar het vakje dat u kunt aanklikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iemand wordt gebruikt voor direct marketingdoeleinden

• als u er eerder mee hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door ons te schrijven of te e-mailen op info@wearyourebrand.com

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen waarvan wij denken dat u deze interessant vindt als u ons laat weten dat u wilt dat dit gebeurt.

 

U kunt details opvragen van persoonlijke informatie die wij over u hebben op grond van de Data Protection Act 1998. Er zal een kleine vergoeding worden betaald. Als u een kopie wilt van de informatie die over u wordt bewaard, schrijf dan naar:

Delivery Tech OÜ

Keemia tn 4,

10616, Tallinn,

Harju maakond, Estland

EE102249950

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf of e-mail ons dan zo snel mogelijk op het bovenstaande adres. We zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn onmiddellijk corrigeren.

 

PRIVACY POLICY

This privacy policy sets out how Delivery Tech OÜ uses and protects any information that you give Delivery Tech OÜ when you use this website.

Delivery Tech OÜ is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

 

Delivery Tech OÜ may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. This policy is effective from 1 September 2019.

 

What we collect

We may collect the following information:

•name and job title

•contact information including email address

•demographic information such as postcode, preferences and interests

•other information relevant to customer surveys and/or offers

 

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

•Internal record keeping.

•We may use the information to improve our products and services.

•We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.

•From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

 

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

 

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about webpage traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

 

Overall, cookies help us provide you with a better website by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us.

 

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

 

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

 

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

•whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes

•if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at info@wearyourebrand.com

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

 

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please write to

Delivery Tech OÜ

Keemia tn 4, 

10616, Tallinn, 

Harju maakond, Estonia  

EE102249950

 

 

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.